Saturday, August 1, 2009

تیتر اعتماد ملی:اعترافات بی اعتبار است

اعتماد ملی در شماره روز یکشنبه خود اولین تیتر خود را به شوی "کیهان - فارس نیوز" اعتراف گیری اختصاص داده است. احتمال می رود که این شماره فردا اجازه انتشار توسط نمایندگان دولت را نگیرد اما این صفحه از ساعاتی قبل روی سایت اعتماد ملی قرار گرفت

No comments:

Post a Comment