Tuesday, August 4, 2009

فراخوان آلمان-دعوت به تظاهرات در کلن

تظاهرات بزرگ در اعتراض به تنفیذ و تحلیف دولت احمدی نژاد و برای همبستگی با خانواده های کشته شدگان و زندانیان سیاسی در روز چهارده مرداد (05.08.2009) در کلن برگزار می شود

No comments:

Post a Comment