Saturday, August 1, 2009

دست از سر این اعترافات ساختگی برداریم، دوشنبه (12 مرداد) را دریابیم

هموطنان عزیز بهتر است دیگر دست از سر این اعترافات دروغین و ساختگی برداریم و به اطلاع رسانی گسترده و سریع برای دوشنبه 12 مرداد ماه بپردازیم. باور بفرمایید تمام این خیمه شب بازیها به خاطر این است که مردم را در کما فرو ببرند و اینها همه برگ آخر بازی کثیفشان است. حواسمان را جمع کنیم. تنها راه برون رفت از این حالت اعتراض گسترده و حضور میلیونی در خیابانها در روز دوشنبه میباشد. دقیقا به مانند حضور گسترده بعد از نماز جمعه کثیفترین و خائن ترین رهبر جهان، خامنه ای مزدور. استدعا دارم فقط بر روی فردا (12 مرداد) متمرکز شده و به صورت یک موج عظیم شروع به اطلاع رسانی کنید تا با اتحاد گسترده این نیرنگ دژخیمان را هم نقش بر آب نماییم. رسانه شمایید

No comments:

Post a Comment