Saturday, August 8, 2009

کودتاچیان بنیادگرا، حجاب را هم به لجن کشیدند

در بیدادگاه‌های مضحکی که کودتاچیان به راه انداخته‌اند، نه فقط شرف و آبروی انسان‌ها، که والاترین ارزش‌های دینی و اخلاقی هم به مفتضح‌ترین وضع ممکن قربانی می‌شود. عکس‌هایی که از متهمان زن بیدادگاه دوم منتشر شد، یکی از دردناک‌ترین تجلی‌های به قدرت رسیدن حکومتی بنیادگرا و مرتجع در نگاهش به مسائل مربوط به زنان بود. از چادر رنگی کهنه‌ای که به زور بر سر نازک افشاری، کارمند سفارت فرانسه کرده بودند تا حجاب اجباری که بر تن و موهای ریس، شهروند فرانسوی مقیم ایران؛ حکایت از نگاهی واپس‌گرایانه و بنیادگرایانه به مساله حق انتخاب زن به عنوان یک انسان و شهروند آزاد در وهله نخست و حکم حجاب در وهله دوم دارد. هیچ زن مسلمانی نیست که دلش از دیدن صحنه‌های مضحک و در عین حال دردآور زنان حاضر در بیدادگاه امروز، به خاطر برباد رفتن زیباترین و والاترین ارزش‌های دین اسلام نلرزد. شرمتان باد که نه فقط شرف و انسانیت و اخلاق، که حتی دین خدا را هم با کودتای ننگین‌تان نشانه رفته‌اید!


No comments:

Post a Comment