Monday, August 3, 2009

مخملباف:اگر خامنه ای خودش را در اختیار شکنجه گران خودش قرار دهد پس از دو روز در تلویزیون جمهوری اسلامی برهنه عربی می رقصید

اگر می خواهید بدانید ابطحی عزیز را چگونه شکنجه کرده اند، قصه جراحی روح را بخوانید. اگر خامنه ای خودش را در اختیار شکنجه گران خودش قرار دهد پس از دو روز در تلویزیون جمهوری اسلامی برهنه عربی خواهد رقصید. کسانی که ابطحی قهرمان را از نزدیک دیده بوده اند و حالا او را در تلویزیون می بینند، می دانند که ظرف حدود 40 روز چگونه یک انسان 18 کیلو وزن کم می کند. از این به بعد در هر کجا تصویر ابطحی را ببینیم به احترام او از جایمان برمی خیزیم تا اعتراف گرفتن به وسیله شکنجه، دیگر نگرانی مبارزمان ما نباشد

No comments:

Post a Comment