Saturday, August 8, 2009

رویترز: این دادگاه برای ترساندن معترضان است و به ضرر رژیم ایران تمام خواهد شد

در این مقاله رویترز با بررسی اهداف احتمالی ایران از برگزاری دادگاه بیان می دارد که برگزاری این دادگاه در نهایت ممکن است به ضرر رژیم تمام شود و باعث افزایش شکاف در جامعه گردد. در این مقاله از قول برخی صاحبنظران بیان شده است که از دلایل اصلی برگزاری این دادگاه می توان به تلاش دولت ایران برای القاء ترس در ذهن معترضان است تا آن ها را از حضور در راهپیمایی ها منصرف کند

No comments:

Post a Comment