Sunday, August 2, 2009

محسن رضایی خطاب به هاشمی شاهرودی: دادگاه متخلفین را هم برگزار کنید

حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید توسط دو گروه به وجود آمد. یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند./ ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد

No comments:

Post a Comment