Sunday, August 2, 2009

سوال ساده امیر رضا خادم از برپاکنندگان دادگاه اعترافات

دیروز مشهد بودم و دیشب در زمان برگشت در فرودگاه به صورت اتفاقی یکی دو دقیقه آخر اظهارات عطریان فر را دیدم . فارغ از اینکه مسا ئل مطروحه از سو ی بازداشت شدگان تا چه اندازه مستند است و اعتراف گرفتن از یک نفر که پس از دو ماه بازداشت مودبانه و بسیار مفرح( بنا بر اظهاراتی که می گوین آقایان متهم در اولین جلسه دادگاه داشته ان!) متنبه که نه ، رستگار شده می تواند دلنشین و قابل قبول باشد ، یک سوال برایم به صورتی بسیار جدی مطرح است . واقعا مجریان و تصمیم گیران انعکاس عمومی این اظهارات از انجام این کار ها به دنبال چه چیزی هستند؟! آیا می شود با چنین حربه ای معترضان را که امروز علاوه بر تمام اتهامات مطروحه ، متهم به دسیسه برای انقلاب مخملی نیز شده اند را قانع کرد؟! یک واقعیت انکار ناپذیر دراین خصوص وجود دارد و آن اینست که مخاطب غالب این گونه جلسات بخش تحصیل کرده و از لحاظ فاکتورهای اقتصادی نیز متوسط به بالای جامعه هستند که معمولا نخبگان جامعه را نیز در بر می گیرند،آیا واقعا این قشر که شاید جمعیتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصدی کشور را در بر می گیرد می تواند با چنین نشست هایی اقناع شده و آرام گیرند؟

No comments:

Post a Comment