Thursday, August 6, 2009

کدیور: ما انقلاب نکرده ایم که تاج را برداریم و عمامه بجایش بگذاریم

این ویدیو قسمت ششم از سخنرانی کدیور در چهلم شهدای سبز است. توصیه میشود تمامی 12 قسمت این سخنرانی دیده شود. فرازهایی از این سخنرانی: - مردم میگویند ما رهبر میگوید من. - آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی تقاضای مرگ از خدا نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده است؟ - به کدامین زبان اعلم مراجع تقلید باید بگویند که این حکومت نا مشروع است. - دادگستری شاه سالم بود. شاه مجبور بود برای محاکمه مصدق و بازرگان از دادگاه نظامی استفاده کند. - ما میخواهیم که به شکل علمی قانونی و مسالمت آمیز مفاسد شما را اصلاح کنیم. - در بسیاری از دادگاهها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمیگیرد. - در جمهوری اسلامی کوشش برای برقراری دمکراسی جرم محسوب میشود
http://www.youtube.com/watch?v=kTNDj4m1Pp4&feature=related

No comments:

Post a Comment