Sunday, August 2, 2009

دختر ابطحی: این ها حرفهای پدرم نیست

دختر محمد علی ابطحی در تماس با برنامه ی "نوبت شما" در بی بی سی: این ها حرفهای پدرم نیست. کسانی که وبلاگ او را خوانده اند می دانند که این نثر و حرفهای بابا نیست. او حتی احتمال داد که تأثیر قرص هایی باشد که به او داده اند

No comments:

Post a Comment