Tuesday, August 4, 2009

چهارشنبه همگی با هم

درود بر تمام آزادیخواهان

قرار بر این است که چهارشنبه 14 مرداد روز تحلیف و معرفی کابینه کودتا، مردم در مقابل مجلس بهارستان تجمع کنند و نگذارند رئیس دولت کودتا، اراجیف بخواند و خود را محافظ حقوق ملت معرفی کند. هم اکنون فرصتی دیگر دست داده است پس باید حضور یافت, آن هم محکم و قدرتمند و دیگر بار نباید اجازه سر کوبی به این حکومت زالو داد.

حرکت اعتراضی که شروع شده را نباید نادیده گرفت و باید با تمام توان از آن حمایت کرد پس در همین اوایل شروع کار دولت کودتا باید امانش را برید و اجازه نفس کشیدن را از او بگیریم, فقط به این طریق است که میتوان خون ریخته شده شهیدان راه آزادی را قدردان بود. اما باید حواسمان بسیار جمع باشد تا کمترین ضربه را از حکومت خورد, میتوان یکجا را برای اعتراض های بعدی معین کرد و از حرکتهای پراکنده در جاهای مختلف خودداری کرد و همه با هم بتوانیم امان حکومت را ببربم که رژیم نتواند زود حرکت اعتراضی را تحت کنترل در آورد و جوانانمان را دستگیر و روانه زندان کند چرا که نباید به آسانی این قدرت عظیم را از دست بدهیم , همینطور در دور بعدی سفر ا.ن به استانها هم باید نشان داد که ما هستیم

No comments:

Post a Comment