Saturday, August 8, 2009

كمك پنج میلیاردی دولت به كیهان:دلیل لجن پراکنی کیهان

یك روزنامه صبح تهران در ادامه سلسله گزارش های خود در مورد "تخصیص یارانه های دولت به روزنامه ها" امروز از پرداخت رغمی بزرگ به موسسه كیهان به عنوان یارانه پرده برداشت . گفتنی است كیهان بزرگترین روزنامه حامی احمدی نژاد است: دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد در 3 ماهه نخست سال جاری یک هشتم یارانه نقدی مطبوعات را به روزنامه کیهان اختصاص داد. به گزارش رسیده به فرهنگ آشتی، روزنامه کیهان در بهار 88 مبلغ 5 میلیارد و 290 میلیون ریال از وزارت ارشاد دریافت کرده است. بنا به گزارش مذکور مبلغ کل یارانه نقدی به روزنامه‌ها در مدت زمان مورد اشاره 44 میلیارد و 245 میلیون ریال بوده است و بیشترین یارانه نقدی نیز به دست‌اندرکاران کیهان تعلق گرفته است. روزنامه كه سال گذشته نيز به عنوان دوست‌داشتني‌ترين منتقد دولت از آن تقدير به عمل آمد

No comments:

Post a Comment