Tuesday, August 4, 2009

پاسخ علمی به توجیه احمقانه وزیر راه در مورد سوانح هوایی اخیر

بخشی از مصاحبه وزیر راه (آقای بهبهانی): وی با مقایسه سوانح هوایی ایران در سال 1388 با 4 کشور از 4 نقطه مختلف جهان در این مدت، گفت: «کشورمان در سال 88 دو سانحه اخیر را داشت؛ در این مدت فرانسه دو سانحه، یمن یک سانحه، اندونزی چهار سانحه و آمریکا 9 سانحه هوایی داشتند.» وی خاطرنشان کرد: «بار دیگر تکرار می کنم این اقدامات در حالی است که سیستم ایمنی حمل ونقل هوایی ایران از ایمن ترین سیستم ها در جهان است.» برای اثبات آماری گزاره فوق الذکر باید بد نیست آقای وزیر که استاد علم و صنعت هم هستند از نسبت یا احتمال سانحه استفاده کنند. ایران روزی ۳۵۰ پرواز داخلی دارد آمریکا ۳۳ هزارتا یعنی چیزی حدود صد برابر. با احتساب ۹ سانحه در آمریکا و ۲ تا در ایران احتمال سانحه در ایران ۲۲ برابر آمریکاست. تعداد پروازهای اروپا هم جمعا به اندازه آمریکاست

No comments:

Post a Comment