Monday, August 3, 2009

درود بر ملتی که دهان صدا و سیما را اطو کردند

ایرانی‌ دمت گرم!!!… دولتی که جرات ندارد مراسم تنفیذ و سخنان گهربار رهبر از این صدا و سیما پخش کند؟ شما فکر میکنید اینها از ا اطو‌های شما بیشتر میترسند یا حضور میلیونی شما؟ از راه بندی تو خیابان تان یا از صدای الله اکبر شبانه تان؟ فعلا که اختیار صدا و سیما در دست اطو‌ ‌های شماست!!… شما ملت بی‌ نظیر اید! پیروزی همین جاست، جشن آن نزدیک است

No comments:

Post a Comment