Wednesday, August 12, 2009

سایت قدرتمند بالاترین نیرویهای امنیتی رو فلج کرد... امروز هم برای با یک پیروزی حساب شد

امروز از ساعت 10 به بازار رفتم حضور گسترده مامورین نیروی انتظامی به شدت محسوس بود بطوری که کسانی که که متوجه تظاهرات امروز نبودند متوجه شدند.بسیاری ازمردم خرید نمی کردند و فقط راه میرفتند و این خود یک نوع هماهنگی ایجاد کرده بود. مسیر روبروی بازار رو موتور ها امنیتی بطور وحشیانه در رفت و آمد بودند بطوری که صدای خیلی از بازاریها در آمده بودند .امروز مامورین سرکوب تمام قوا آمده بودند . به نظرم این یک پیروزی ایست. با توجه به این که این تجمع فقط در بالاترین مطرح شد بنظرم عالی بود. اینها بسیار از ما وحشت دارند بچه ها پیروزی نزدیک است. باید هر هفته چهارشنبه تجمع در بازار راس ساعت 11 رسمی باشد این باید در برنام جنبش سبز باشد تا هر بار بسیاری دیگر از مردم که در بازار حضور دارند و مغازه دار ها به این جنبش بپوندند.. هرهفته چهارشنبه بازار تهران راس ساعت 11 منتظر حضور سبزتان هستیم

No comments:

Post a Comment