Tuesday, August 11, 2009

عصبانیت کیهان از بازتاب مثبت یادداشت علی مطهری

خبرگزاری انتخاب:

روزنامه کیهان در واکنش به بازتاب جوابیه دکتر علی مطهری به این روزنامه، به شدت به این نماینده مجلس حمله کرد.

متن کامل این گزارش که با توجه به لحن آن، نشان از اوج عصبانیت کیهان از بازتاب مقاله فرزند شهید مطهری دارد، بدون کم و کاست و تحلیلی در پی می آید:

انتشار يادداشت علي مطهري خطاب به كيهان در برخي پايگاه هاي اينترنتي، حقايق مهمي را درباره ميزان اميدي كه ضد انقلاب به روحيه ساده انديش و تحريك پذير وي بسته، آشكار ساخت.


علي مطهري در مقاله نخستين خود استدلال دلسوزان نظام را در اين باره كه برپا كنندگان تجمعات غيرقانوني مقصران اصلي آسيب هايي هستند كه به بي گناهان وارد شده، زير سؤال برده و آن را با سخن معاويه در جنگ صفين مقايسه كرده بود. كيهان در مقاله اي به آقاي مطهري يادآوري كرد كه اين سخن او به معناي در هم آميختن حق و باطل است. علي مطهري در جوابيه اي به كيهان ضمن ناسزاگويي هاي فراوان كه آشكارا محصول تأثيرپذيري از القائات اين و آن است، تلاش كرد به استدلال كيهان پاسخ دهد. مطهري در آن جوابيه كيهان را متهم ساخته بود كه عقيده دارد هر كس در جانب حق بود هر كار دلش خواست مي تواند بكند. حال آنكه چنين ادعاي گزافي نه در آن مقاله و نه در هيچ جاي ديگر از روزنامه كيهان مطرح نشده است و آقاي علي مطهري هم براي اين ادعاي خود هيچ شاهد و نمونه اي نياورده است. علاوه بر اين آقاي مطهري گفته بود كه كاري ندارد چه كسي مردم را به خيابان آورده بلكه براي او مهم اين است كه چه كسي «مستقيماً» به آنها آسيب زده است. در اين بخش هم علي مطهري از كنارگزارش هاي موجود درباره قتل برخي از افراد توسط اراذل و اوباش اجاره اي و نيز شهادت 9 بسيجي به گونه اي معني دار عبور كرده بود.


كيهان در جواب علي مطهري و در نهايت اختصار تأكيد كرد اولاً همه تخلفات قابل پيگيري است. ولي بزرگترين مظلوم را نظام اسلامي مي داند كه دشمنانش مي توانند اينطور به سادگي يادگار يكي از عزيزترين شهيدانش را به راه خود بكشانند و عليه اعتقادات پدر شهيدش بشورانند. ثانياً تأكيد كرده بود آقاي مطهري بايد پاسخ بدهد بالاخره در اين ميانه براي دستورالعمل هاي صريح و بي پرده آمريكا، اسرائيل و انگليس و نيز موسوي و خاتمي و... به عنوان بانيان اغتشاش سهمي قائل هست يا نه و اين سؤالي است كه مطهري ترجيح داده بود كه به آن پاسخي ندهد!! آقاي مطهري كه ظاهراً علاقه اي به مباحثه منطقي ندارد و به خاطر تحسين هايي كه ضد انقلاب نثارش مي كند سرخوش است متن كامل جوابيه خود را به برخي پايگاه هاي اينترنتي- كه آنها هم علاقه فراوان به فحاشي عليه كيهان دارند! - داد و آنها هم با ولع به انتشار آن پرداختند غافل از اينكه آبروي خود مي برند بي آنكه زحمت كسي بدارند. چرا كه فحاشي علي مطهري عليه كيهان سال هاي متمادي است كه از سوي راديوهاي آمريكا، اسرائيل، تلويزيون هاي ماهواره اي ضدانقلاب، بهايي ها و مفسدان اقتصادي نثار كيهان مي شود.
در يكي از اين پايگاه ها - كه در ميان اهالي رسانه به سايت «گنج ياب» و در ميان اهل تجارت به سايت تهران- روح شهرت دارد- ذيل مقاله آقاي مطهري عباراتي به عنوان نظرات خوانندگان درج شده كه جالب توجه است و به وضوح نشان مي دهد چه كساني از فحاشي علي مطهري به كيهان ذوق زده شده اند و از چه نظرگاهي به استقبال فحاشي هاي او آمده اند.


در يكي از اين نظرات نويسنده از آقاي مطهري بابت اينكه نشان داد حرف عبدالكريم سروش درباره پدر شهيدش راست بوده تقدير كرده است!


البته در ميان نظرات ارائه شده يكي دو نظر ديگر هم هست كه به علي مطهري هشدار داده است و كيهان آقاي مطهري را دعوت به تأمل درباره آنها مي كند. از جمله آن كه يكي از نظر دهندگان از آقاي مطهري مي پرسد چرا دشمنان انقلاب پشت سر هم خواهان ترور حسين شريعتمداري هستند اما از علي مطهري تعريف و تمجيد مي كنند؟!

No comments:

Post a Comment