Tuesday, August 11, 2009

واکنش هیئت موئتلفه بازار به (( خرید سبز )): عقب نشینی و تعطیلی بازار یک شکست و آغاز ریزش است

با تماسهای پی در پی که با چند دوست بازاری به خصوص در بازار زرگرها داشتم . الان خبر رسید که هیئت موئتلفه بازار در جواب نامه هیئت امنای بازار زرگران مبنی بر تعطیلی بازار در روز چهارشنبه . این تعطیلی را مردود دانسته و اعلام کرده این تعطیلی به مثابه عقب نشینی . آغاز ریزش وحدت بازاریان و نشان دادن چراغ سبز به ضد انقلابیون است که تبعات آن به کل بازارسرایت میکند و منجر به شکست است و از این صنف درخواست کرده که پایدار تر و استوارتر از روزهای دیگر در محل کار خود حضور داشته باشند تا با اینکار خود یکبار دیگر به دشمنان نشان دهند که این خیالات که بازار ارکان انقلاب را فراموش کند و به صف ضد انقلابیون بپیوندد یک واهمه و خیال باطل است . و به صورت شفاهی گوشزد شده که با تعطیل کردن مغازه ها یرخورد میشود . متن کامل این نامه را بزودی منتشر میکنیم . نکته جالب این نامه این است که هر آنچه را که ما هم از بازار پش بینی کرده ایم از جمله که تبعات اعتصاب به کل ایران ( مانند دومینو ) سرایت میکند

No comments:

Post a Comment