Wednesday, August 5, 2009

مردم از میدان شهدا تا بهارستان خیابانها را قرق کرده اند

یک شاهد عینی از حضور گسترده مردم در خیابانهای منتهی به میدان بهارستان از میدان شهدا خبر می دهد. شعارهای مردم مثل همیشه: دولت کودتایی استعفا! استعفا

No comments:

Post a Comment