Friday, August 7, 2009

دستگیری یک مادر و دختر و سه زن دیگر در میدان ونک و مشاهدات دیگر - 15 مرداد 88

در میدان ونک به سمت میدان ولی عصر یک ون نیروی انتظامی که روی آن نوشته شده بود "یگان امداد" به شماره پلاک 36412 یک مادر و دختر و سه زن دیگر را دستگیر کردند و آنها را سوار ون کردند و بردند. ماشین ون از میدان ولیعصر به طرف آنها آمد و وقتی که آنجا توقف کرد دو نفر از توی ماشین و دو زن چادری از توی پیاده رو به طرف زنها رفتند و آنها را به سمت ماشین بردند و سوارشان کردند. دختری که همراه مادرش بود داشت چیزی را توی شلوار جینش پنهان میکرد, که فکر میکنم موبایل بود و احتمال دادم که دختر از نیروهای انتظامی عکسی گرفته و بعد آن دو زن چادری به آن ون خبر داده اند و آن ون خودش را رسانده و آنها را دستگیر کرده اند. همراه آن مادر و دختر سه زن دیگر را هم دستگیر کردند که من نتوانستم چهره آنها را ببینم. متاسفانه پیاده رو توی آن ساعت (حدود ساعت 6:30) خیلی خلوت بود و آن زنها هم بدون هیچ گونه اعتراضی به خاطر اینکه از چند جهت چندین نفر آنها را مخاصره کرده بودند سوار ماشین ون شدند.
2 : در خیابان ولیعصر بین میدان ولیعصر و تقاطع شهید بهشتی, یک بنز نیروی انتظامی کنار خیابان نگه داشت و دو نفر با لباسهایی کاملا متفاوت یعنی شاوار جین و تی شرت از دو طرف پیاده رو دویدند و سوار ماشین شدند و رفتند. ما که از کنارشان با ماشین میگذشتیم متوجه بگو بخند های آنها شدیم. آنها نفوذی هایی بودند که هرکدام یک طرف پیاده رو در حال حرکت بودند. و شاید توی آن لحظه پستشان تمام شده بود و یا برای جاسوسی به جای دیگری برده شدند
تمام خیابان ولی عصر مخصوصا از پارک ساعی به سمت شمال پر از عکس موسوی و شعار و علامت وی روی در و دیوار و صندوقهای پستی و جاهای دیگر بود. که خیلی دوست داشتم یک سری عکس از آنها تهیه کنم اما به خاطر حضور پر رنگ نیروهای انتظامی این کار شدنی نبود. اینبار که از خیابان ولیعصر رد شدید به در و دیوار و صندوقهای پستی بیشتر توجه کنید. چند مورد روبانهای سبز را دیدم که دور میله تابلوهای راهنمایی رانندگی بسته شده بود. حتی یک مورد زن و شوهری که با بچه شان و کالسکه اش بیرون آمده بودند به پایین کالسکه روبان سبز بسته بودند. امیدوارم یکی پیدا شود که بتواند بدون هیچ خطری از آن شعارها و علامتها عکس بگیرد و مجموعه ای درست شود چون مطمئنا کنار هم گذاشتن آنها هم باعث دلگرمی همه میشود و هم باعث میشود به این کار بیشتر پرداخته شود.
4 : کمی بعد از تاریک شدن هوا زن و شوهری سوار بر یک موتور سیکلت از پایین خیابان ولیعصر به سمت بالا در حال حرکت بودند که زن پرچم سبزی را بالا نگه داشته بود و همانطور به سمت میدان ونک در حال حرکت بودند. همه ما تعجب کرده بودیم که چطور جرئت کرده اند توی خیابانی که پر از مامور و جاسوس است چنین کاری بکنند.
5 : متاسفانه ما به هرجا که میرسیدیم یا تجمع تمام شده بود و یا بعد از رفتن ما شکل میگرفت برای همین هیچکدام از تجمع هایی که ویدوهاش منتشر شد را ندیدیم. البته خیلی واضح است که عمر این تجمع ها در حد چند دقیقه است و بلافاصله نیروهای انتظامی و دیگر نیروها واکنش نشان میدهند و مردم را مورد لطف و عنایت قرار میدهند
تعداد نیروهای انتظامی که دیروز به میدان ولیعصر آمده بودن کمتر از روز پیشش یعنی 14 مرداد بود ولی باز هم قاب توجه بود. نکته حالب در مورد این نیروها این بود که بعد از ساعتی همه شان توی پیاده رو ها جوری ولو بودند که آدم خنده اش میگرفت. فکر میکنم این بیچاره ها از کار و زندگی افتاده اند. نزدیک دو ماه است که در آماده باش به سر میبرند و به نظرم میرسد که در تمامی این چهار سالی که ا.ن میخواهد رئیس جمهور باشد باید همینطور توی خیابانها حضور داشته باشند چون مردم هرجا که چشم آنها را دور ببیند شروع به شعار دادن میکنند
http://entekhabatj88.blogspot.com

No comments:

Post a Comment