Wednesday, August 5, 2009

تهران 14 مرداد / حکوت نظامی واقعی / فقط با خود تانک نیاورده بودند

امروز صبح اگر شما هم مانند من در بهارستان بودید چهره جدیدی از آرایش نظامی نیروهای سرکوبگر می دیدید که در این 30 سال به جرات میتوان گفت بی سابقه بوده . هر دو قدم یک مامور / فضای امنیتی تعداد نیروها به جرات میتوان گفت 3 تا 5 برابر روزهای اعتراضات گذشته بود / این طور که خبر گزاریها نیز گزارش میدهند تعداد نیروهای امنیتی در منطقه بهارستان بیش از ده هزار نفر بود . ماشینهای نفر بر جنگی مشکی در پیاده روها که تاکنون دیده نشده بود . حتی برای اولین بار تعداد زیادی از ماموران که ماسک های شیمیایی زده بودند توجه همه را به خود جلب کرده بود ! امروز برای اولین بار نیروهای سیاه پوشی را دیدم که با عینک زرد . روی بامهای اطراف بهارستان و در دست داشتن اسلحه های دوربین دار مشغول دید زدن اطراف بودن

No comments:

Post a Comment