Thursday, July 23, 2009

ارمغان احمدی نژاد : حکومت اسلامی هروئین

در تهران روزانه ۲ تن هروئین توزیع میشود ، به همراه یک ویدئو در همین رابطه ـ4500 تن توليد در كشور افغانستان بوده است و ما يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد دائمي داريم و از اين تعداد 700 هزار نفر معتاد به ترياك هستند كه اگر روزانه هر نفر فقط 5/1 گرم ترياك كه حداقل مصرف است مصرف كند روزانه 383 تن مصرف خواهند كرد. طبق آمار جهاني 500 هزار نفر معتاد به هروئين و طبق آمار داخلي 300 هزار نفر داريم. اگر طبق آمار داخلي حساب كنيم و اين تعداد هر روز سه بستة 5 سانتيمتري مصرف‌كنند كه معادل 5/1 گرم ترياك است در كل 164 تن ترياك مصرف مي‌كنند. 200 هزار نفر معتاد به حشيش داريم. روزي يك گرم كل مصرف اينها 73 تن حشيش مي‌شود. پس از 4500 تن كل توليد، 747 تن در ايران مصرف مي‌شود يعني نزديك به 17% توليد افغانستان

No comments:

Post a Comment