Thursday, July 23, 2009

مقایسه تصویری فاجعه اخیر با سوانح مشابه: وضعیت توپولف ها بعد از سقوط

بنا به اظهار نظر برخی از کارشناسان فاجعه سقوط اخیر هواپیمای توپولف در قزوین که متاسفانه منجر به کشته شدن ۱۶۸ انسان شد ، نکته ای عجیب داشت و آن این بود که این هواپیما به گونه ای تکه تکه شده بود که در هیچ سقوط مشابهی از این نوع هواپیما در کشور خودمان یا در دیگر کشورهای جهان چنین چیزی مشاهده نشده بود. سایت عصر ایران بدین منظور و برای تنویر افکار عمومی تنها چند نمونه از عکس بقایای هواپیما پس از سقوط در قزوین را با موارد مشابه در کشور ما و دیگر کشورهای جهان به صورت مقایسه ای منتشر می کند. تصاویر کاملاً گویا هستند و نشان می دهند که هیچ توپولفی تا کنون این چنین تکه تکه و بهتر است بگوییم “ریز ریز ” نشده است. از این رو ، شگفتی کارشناسان از وضعیت توپولفی که اخیراً در کشورمان سقوط کرد (بزرگترین تکه باقی مانده از این هواپیما فقط یکی دومتر طول داشت) قابل درک است. بدیهی است این حادثه باید به طور خاص مورد توجه باشد تا علت اصلی آن ، هم برای مشخص شدن ابعاد این فاجعه و هم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده مورد توجه مسئولان باشد

No comments:

Post a Comment