Thursday, July 23, 2009

پدر محمد کامرانی در مصاحبه با صدای آمریکا : پسرم را در حال کما در بیمارستان به تخت زنجیر کرده بودند

پدر محمد کامرانی در مصاحبه با شبکه فارسی صدای آمریکا از شرح چگونگی تحویل پسرش سخن گفت. او درباره مشاهداتش از بیمارستان گفت در زمان تحویل پسرم در بیمارستان در حالی که او در حال کما بود او را با زنجیر به تخت بسته بودند !
شگفتا واقعا نظام اینقدر متزلزل شده است که از پیکر نیمه جان جوانی 18 ساله اینقدر در وحشت است که امنیت خود را در خطر می بیند

No comments:

Post a Comment