Sunday, July 26, 2009

سردار علوی معروف، سرپرست وزارت اطلاعات

علوی همان فردی است که در جریان جنبش دانشجویی 18 تیر عامل سرکوب دانشجویان بود. حتماً فایل های صوتی جلسات محرمانه ایشان با معاونین اطلاعاتی سراسر کشور در همایش کوثر را شندیده اید. اگر نشنیده اید به فایل های شماره 6، 7 و 8 در سایت زیر مراجعه کنید
http://www.zandiq.com/pandiq/0000000003.shtml

No comments:

Post a Comment