Sunday, July 26, 2009

روحانیون نامدار امضاکننده بیانیه حمایت از آیت الله یزدی به 5 نفر هم نرسیدند

خبر آنلاین: با انتشار امضاهای ذیل بیانیه حمایت از اظهارات آیت الله یزدی علیه هاشمی رفسنجانی مشخص شد چهره های سرشناس و دارای وجاهت که این بیانیه به امضای آنها رسیده به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد.
در میان امضاهای منتشر شده تنها اسم احمد سالک از مشهورین حوزه است وعبدالکریم فرحانى و یکی دو امضای دیگر از افراد نسبتا شناخته شده هستند و سایر افراد امضاکننده حتی در بین اکثر طلاب باسابقه قم شناخته شده نیستند

No comments:

Post a Comment