Sunday, July 26, 2009

مراسم تحليف احمدی نژاد 14مرداد برگزار مي شود/برای تجمع آماده شوید

اين مراسم بر اساس اصل 121 قانون اساسي و مواد 188 ، 189 ، 190 و 191 آيين نامه داخلي مجلس انجام مي شود و در اين مراسم رييس جمهور ، رييس قوه قضاييه و رييس مجلس شوراي اسلامي سخنراني مي کنند. حاجي بابايي يادآور شد: از تاريخ 14 مرداد رييس جمهور دو هفته فرصت دارد کابينه خود را به مجلس معرفي کند. عضو هيات رييسه مجلس اعلام کرد: فرصت مجلس براي دادن راي اعتماد به کابينه يک هفته است و بر اين اساس طبق برنامه به نظر مي رسد مراسم راي اعتماد به کابينه دهم حداکثر تا ششم شهريور ماه به طول بينجامد

No comments:

Post a Comment